Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019
RSS
newsletter

ΙΚΑ – Πως ρυθμίζουμε τα χρέη μας…
Share

Τι ορίζει η νέα ρύθμιση των χρεών στο ΙΚΑ

 

Που γίνεται η ρύθμιση των ασφαλιστικών μου χρεών;

Η ρύθμιση γίνεται με αίτηση έως την 30/6/2013 στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ

 

Εντάσσονται όλοι ;

Όχι δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις την τελευταία 5ετία.

 

Πόσοι τρόποι ρύθμισης υπάρχουν ;

Υπάρχουν δύο τρόποι ρυθμίσεων

Α) Η πάγια ρύθμιση:

1)Αφορά όλες τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.

2) Αφορά όλες τις καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Β) Η ρύθμιση με τον τίτλο “Νέα Αρχή”:

Αφορά τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι τις 31/12/2012 για όσους ανελλιπώς καταβάλλουν τις εισφορές από 1/1/2013 και προβλέπει εξόφληση σε έως 48 δόσεις με:

- Έκπτωση 25% επί των προσαυξήσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/12/2012, οφειλής εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30/6/2017 (48 δόσεις)

- Έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2016

- Έκπτωση 35% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2015

- Έκπτωση 40% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2014

- Έκπτωση 50% εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31/7/2013.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30/6/2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30/6/2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ ενώ όσοι οφείλουν εισφορές από 1/1/2013, για να ενταχθούν στη νέα αρχή θα πρέπει πρώτα να τις εξοφλήσουν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη νέα ρύθμιση.

Στην ρύθμιση με τον τίτλο “Νέα Αρχή” εντάσσονται και οι καθυστερούμενες οφειλές με τις προσαυξήσεις που κεφαλαιοποιούνται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και μπορούν να εξοφληθούν σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή 100 για όσους χρωστούν έως 5.000 ευρώ. Ειδικά για τους τελευταίους η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι “εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως την 31/12/2012 οφειλές, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος αλλά από άλλες αιτίες όπως αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα κ.λ.π για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ.

Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 100 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, δεν παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ενώ η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31/10/2021”.

Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της «νέας αρχής» ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη «πάγια» ρύθμιση θα μπορεί να το πράξει, αλλά, χάνοντας τις εκπτώσεις και με κατάπτωση των εγγυήσεων.

Στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

 

Ποιο είναι το επιτόκιο της ρύθμισης ;

Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής σε ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 8,50 % αντί των γνωστών προσαυξήσεων

 

Αν δεν πληρώσω μια δόση χάνω την ρύθμιση ;

Όχι γιατί επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μόνο 1 δόσης με προσαύξηση 15%.

 

Πότε χάνεται η ρύθμιση ;

Α)Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση

Β) Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας – έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής – δόσης, της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.

Γ )Εφόσον σε διάστημα έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η υποβολή ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων εκ μέρους του οφειλέτη προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

 

Τι συνέπειες προβλέπονται αν εκπέσω της ρύθμισης ;

1) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/95, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/97.

2) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους της “Πάγιας” Ρύθμισης ή της ρύθμισης “Νέας Αρχής” και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

3) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης

 

 

Τι θα πάθω αν έχω οφειλές και δεν ενταχθώ στην ρύθμιση ;

       Οι οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες :

Το σύνολο της οφειλής τους καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους.

 

Κοκολάκης Κ Γρηγόρης

Οικονομολόγος – Λογιστής Α Τάξεως

Με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων