Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
RSS
newsletter

Ανάλυση του Νόμου 4024 (Το πολυνομοσχέδιο)
Share

Επιμέλεια
      Κοκολάκης Κ Γρηγόρης - Oικονομολόγος Λογιστής Α΄Τάξεως με Mάστερ στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων
.

             Περίληψη

Δημοσιεύθηκε το πολυνομοσχέδιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( Φ.Ε.Κ 226 img2τεύχος Α') ο νέος Νόμος 4024 /27-10-2011,  και έγινε  και επίσημα νόμος του κράτους  με θέμα

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο Πέμπτο κεφάλαιο  και στά  άρθρα 38 και 42. 

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ολόκληρο το νόμο 4024 επιλέγοντας το Link από το site του εθνικού τυπογραφείου στο τέλος του άρθρου.

          Αναλυτικά

Ειδικότερα, οι  17 κυριότερες αλλαγές είναι η εξής: (Ισχύουν από 1.1.2011,αλλά για την παρακράτηση φόρου θα ισχύσει από την 1.1.2012)

INGG08991. Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών του άρθρου 8 από το εισόδημα και θα αφαιρούνται μόνο από τον φόρο.

2. Επανακαθορίζεται η κλίμακα φορολογίας (μείωση κλιμακίων σε 8 από 10).

3. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.000,00 ευρώ από 12.000,00 ευρώ για όλους και για τους νέους μέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 στα 9.000,00 ευρώ από 12.000,00 ευρώ.

4. Αυξάνεται το επιπλέον αφορολόγητο στις 2000 ευρώ ( από 1500 ευρώ που ήταν πέρυσι) για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

5. Μειώνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν τρία τέκνα (τρίτεκνους) σε 12000 ευρώ από 23500 ευρώ.

6. Απαιτούνται αποδείξεις για τα φετινά εισοδήματα ίσες με το 25% του εισοδήματος και μέχρι 60000 ευρώ. Αν δεν προσκομισθούν όλες επιβάλλεται φόρος 10% επί της διαφοράς

7. Ερχονται αλλαγές στις φοροαπαλλαγές και εκπίπτουν από τον φόρο το 10% (αντί του 20%) των κάτωθι δαπανών:
–   των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με  ανώτερο όριο τα 3000  ευρώ
–  των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, με ανώτερο όριο τα 1000 ευρώ
–  της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα , με ανώτερο όριο τα 1000  ευρώ
–  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά πρώτης κατοικίας,
–  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
– των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, με ανώτερο όριο τα 1200 ευρώ, για τον άγαμο και τα 2400 ευρώ για τον έγγαμο.
–  της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, με ανώτερο όριο τα1500 ευρώ.
–  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.,
–  της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,
–  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κλπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του εισοδήματος.
–  των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου, με ανώτερο όριο  τα 3000 ευρώ
–  των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, με ανώτερο όριο τα 1000 ευρώ.

INGG05858. Επανέρχεται ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα στα φυσικά πρόσωπα με συντελεστή 1,5%. Εάν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τ.μ. αυξάνεται στο 3%.

 9. Αυξάνεται στο 10% από 5% ο φόρος του πρώτου κλιμακίου για όσους κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

10. Ρυθμίζεται ο τρόπος παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που διενεργείται από τους εργοδότες στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας. Η παρακράτηση που διενεργείται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοσθεί για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

11. Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των οικ. ετών 2012-2015 (χρήσεις ετών 2011-2014) να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

12. Διευκρινίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

13. Προβλέπεται τα ποσά παρακράτησης που διενεργούνται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να εμφανίζονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς όπως γίνεται και με τον παρακρατούμενο ΦΜΥ.

business_planning14. Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου για το οικ. έτος 2012 και επόμενα (χρήσεις ετών 2011 και επόμενες) το τέλος επιτηδεύματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, EE κλπ) καθώς και για τις επιχειρήσεις του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) προβλέπεται το τέλος επιτηδεύματος των ανωτέρω ετών να επιβάλλεται και να βεβαιώνεται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση του.

15. Διευκρινίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και επίσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ

16. Καταργείται  η απαλλαγή ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ που είχαν επιτηδευματίες μέχρι 35 ετών για τρία έτη.

17. Ορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής  του άρθρου 70 Α , προκειμένου για φορολογικές διαφορές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

Ο Νόμος 4024 από το Εθνικό τυπογραφείο: