Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Επενδυτικά Προγράμματα

Δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όχι μόνο όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων αλλά και των επενδυτικών σας αναγκών.

leasing ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ κ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4172/2013.
Share

 

 

Παρουσίαση των αλλαγών που επέρχονται από 1/1/2014 σε θέματα λογιστικής και φορολογίας των συμβάσεων leasing.

 

 

 

Περιεχόμενα

 

-Ιστορική αναδρομή

 

-Παρουσίαση των αλλαγών

 

-Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης

 

-Παραδείγματα

 

-Φορολογική αντιμετώπιση.

 

 

 

assets large t 420 2543074Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) εισάγει μία νέα καινοτόμο διάταξη, όσον αφορά τον φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νέου ΚΦΕ οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή, πράγμα που σημαίνει ότι τα εν λόγω πάγια θα πρέπει πλέον να παρακολουθούνται στα βιβλία του μισθωτή. Γίνεται έτσι μία προσπάθεια εναρμόνισης του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των συμβάσεων leasing με τον υποδεικνυόμενο από τα ΔΛΠ τρόπο.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι γνωματεύσεις των κατά καιρούς αρμόδιων για την εφαρμογή του οργάνων, είχε υιοθετήσει την άποψη ότι ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοοικονομικών μισθώσεων μπορεί να είναι παρόμοιος με αυτόν των λειτουργικών μισθώσεων. Η άποψη αυτή τεκμηριώνονταν από το γεγονός ότι ιδιοκτήτης του παγίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είναι η εταιρεία leasing. Ο μισθωτής αποκτά το δικαίωμα χρήσης του παγίου καταβάλλοντας το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο αποτελεί για αυτόν λειτουργική δαπάνη.

 

Κατά αυτό τον τρόπο υποδείκνυε την παρακολούθηση των μισθωμάτων σε λογαριασμούς εξόδων και συγκεκριμένα σε υπολογαριασμούς του 62.04 (ενοίκια), όπως 62.04.20 «ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων», 62.04.21 «ενοίκια μισθώσεων leasing» και γενικά λογαριασμούς της μορφής 62.04.2Χ που αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας (σχετική γνωμοδότηση 106/1804/1992). Προαιρετικά και για λόγους παρακολούθησης της πορείας της συμβάσεως, μπορούσε η οικονομική μονάδα να χρησιμοποιεί λογαριασμούς τάξεως.

 

Στη συνέχεια και μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στη χώρα μας από περιορισμένο αριθμό εταιρειών (κυρίως των εισηγμένων) προέκυψε η ανάγκη μεταβολής του τρόπου λογιστικής καταγραφής των συμβάσεων leasing από τις εταιρείες αυτές, δεδομένου του διαφορετικού λογιστικού χειρισμού που προέβλεπε το Δ.Λ.Π. 17. Το συγκεκριμένο λογιστικό πρότυπο, σε εναρμόνιση με την αρχή της ουσίας πάνω από τον τύπο που πρεσβεύουν τα Δ.Λ.Π., προβλέπει την καταχώριση των αντικειμένων των συμβάσεων στα πάγια στοιχεία του μισθωτή και όχι του εκμισθωτή. Έτσι ο μισθωτής πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες αποσβέσεις ενώ επιβαρύνεται και με χρηματοοικονομικά έξοδα της συμβάσεως.

 

 

 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ.

 

Στον νέο Κ.Φ.Ε. Ν.4172/2013 και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 (Αποσβέσεις) προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:

 

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β΄,

 

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

 

 

 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος « χρηματοοικονομική μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης,

 

β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας,

 

γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόμη και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης,

 

δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται,

 

ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις».

 

Σε μεγάλο βαθμό στην παρ.2 υιοθετούνται οι αρχές βάσει των οποίων διαχωρίζεται και στο Δ.Λ.Π. 17 μία χρηματοοικονομική από μία λειτουργική μίσθωση.

 

 

 

Παραδείγματα.

 

 1. 1.Μία επιχείρηση συνάπτει μίσθωση ακινήτου για 15 έτη. Η σύμβαση προβλέπει ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης το ακίνητο θα περιέλθει στην κατοχή της έναντι συμβολικού τιμήματος 1 €. Η σύμβαση αυτή είναι χρηματοοικονομική.
 2. 2.Επιχείρηση μισθώνει φωτοτυπικό μηχάνημα για 5 έτη, με τη συμφωνία στο τέλος της μίσθωσης μπορεί να κρατήσει το μηχάνημα καταβάλλοντας ποσό που υπολογίζεται στο 35% της αγοραίας αξίας του μηχανήματος κατά τη λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση αυτή είναι χρηματοοικονομική.
 3. 3.Επιχείρηση μισθώνει με μακροχρόνια μίσθωση αυτοκίνητο. Η ωφέλιμη ζωή του αυτοκινήτου έχει προσδιοριστεί στα 8 χρόνια. Η διάρκεια μίσθωσης είναι 4 έτη. Μετά τη λήξη της το αυτοκίνητο θα επιστραφεί στον εκμισθωτή. Η σύμβαση αυτή καταρχήν δεν είναι χρηματοοικονομική αφού η διάρκεια της μίσθωσης δεν υπερβαίνει το 90% της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Εάν όμως η τρέχουσα αξία του παγίου είναι π.χ. 15.000 € και η παρούσα αξία των μισθωμάτων είναι 14.000 € επειδή οι 14.000 υπερβαίνουν το 90% της αγοραίας αξίας του παγίου, η μίσθωση θεωρείται χρηματοοικονομική.

 

 

 

Οι μισθώσεις που δεν πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος εξακολουθούν να θεωρούνται λειτουργικές μισθώσεις και τα καταβαλλόμενα μισθώματα να παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 62.

 

 

 

Σημειώνεται ότι για την απόσβεση των μισθωμένων με σύμβαση leasing παγίων στοιχείων, θα εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει για την κατηγορία του παγίου. Οι συντελεστές αυτοί από 1/1/2014 και μετά, θα είναι σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 οι εξής:

 

 

 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)

4

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

5

Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών

5

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές» )

12

`Αυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10

 

 

 

Σημειώνεται ότι με τις παρ.5 έως 8 του ιδίου άρθρου προβλέπονται και τα εξής:

 

 • Ο υπολογισμός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.
 • Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα όπου η απόσβεση ξεκινούσε από το μήνα εντός του οποίου άρχιζε η χρήση του παγίου.
 • Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε.
 • Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

 

 

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING.

 

Οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συμβάσεων, εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από το είδος του παγίου. Σε γενικές γραμμές ο τρόπος παρακολούθησης όμως θα είναι ο εξής:

 

 1. 1.Κατά την υπογραφή της σύμβασης:

 

Χρεώνεται λογαριασμός παγίου της ομάδας 1 του Ε.Γ.Λ.Σ. σε πίστωση λογαριασμού του 45.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε € με την αγοραία αξία του παγίου.

 

 1. 2.Κατά τη λήψη του τιμολογίου, θα πρέπει να διαχωρίζεται το ποσό της αρχικής αγοραίας αξίας του παγίου που εξοφλείται, από το ποσό των τόκων που εμπεριέχεται στο μίσθωμα. Με το ποσό του κεφαλαίου που εξοφλείται θα χρεώνεται ο λογαριασμός 45.98, με το ποσό των τόκων λογαριασμός του 65.01.98 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €», με τον ΦΠΑ λογαριασμός του 54.00.29 σε πίστωση του λογαριασμού των διαθεσίμων ή των υποχρεώσεων (λογαριασμός της εταιρείας leasing) κατά περίπτωση.
 2. 3.Στο τέλος κάθε χρήσης το ποσό της αξίας που πρόκειται να εξοφληθεί εντός της επομένης χρήσης μπορεί να μεταφέρεται από τον 45.98 στον λογαριασμό 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €».
 3. 4.Στο τέλος της χρήσης θα υπολογίζονται και θα εγγράφονται με χρέωση λογαριασμού του 66 σε πίστωση λογαριασμού 1Χ.99 και οι ετήσιες αποσβέσεις.

 

Μία σχετική δυσκολία μπορεί να προκύψει όσον αφορά το διαχωρισμό του ποσού του κεφαλαίου από το ποσό των τόκων κατά τη λήψη των τιμολογίων. Η συνήθης πρακτική είναι η καταβολή με τα μισθώματα σταθερού ποσού κεφαλαίου πλέον τόκου το ποσό του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο ορισμού του επιτοκίου που έχει προβλεφθεί στη σύμβαση. Σπάνια το επιτόκιο αυτό είναι σταθερό ποσοστό, ειδικά στης μεγάλης διάρκειας συμβάσεις. Συνήθως είναι το euribor πλέον κάποιου οριζόμενου από τη σύμβαση περιθωρίου. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να προκύψει από τη διαίρεση της αρχικής αγοραίας αξίας διά των περιόδων τιμολόγησης, οπότε το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου αφορά τους λογιζόμενους τόκους της περιόδου.

 

Πιο δυσχερής είναι ο διαχωρισμός στην περίπτωση που το μίσθωμα ορίζεται ως σταθερό ποσό. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία κεφαλαίου – τόκων σε κάθε μίσθωμα δεν είναι σταθερή, οπότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική ανάλυση από την εταιρεία leasing στο τιμολόγιο (πιθανόν κατόπιν αίτησης του μισθωτή). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο σχετικός υπολογισμός θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον μισθωτή, είτε με τη δημιουργία της ράντας πληρωμών ή και με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου (excel) με τη χρήση των τύπων που παρατίθενται στο παρακάτω υπόδειγμα:

 

 

 

ΜΗΝΕΣ

120

 

Ή ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ

10.000,00 €

 

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

0,42%

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5% / ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2

 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ

ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ

106,26 €

 

ΤΥΠΟΣ: -PMT(B3;B1;B2)

ΤΟΚΟΣ

41,73 €

 

ΤΥΠΟΣ: -IPMT(B3;B4;B1;B2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

64,53 €

 

ΤΥΠΟΣ: -PPMT(B3;B4;B1;B2)

 

 

 

όπου Β1=120, Β2=10.000,00, Β3=0,42% και Β4=2. Το Β4 αλλάζει σε κάθε περίοδο για την οποία θέλουμε να υπολογίσουμε τα ποσά.

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 1. 1.Η επιχείρηση Α μισθώνει την 1/2/2014 φωτοτυπικό μηχάνημα από την εταιρεία Ω leasing για 4 έτη (48 μήνες). Η τρέχουσα αξία του μηχανήματος ανέρχεται σε 1.200 € και το μίσθωμα ορίζεται σταθερό σε 40 € μηνιαίως πλέον ΦΠΑ 23%. Στη λήξη της σύμβασης η επιχείρηση Α θα αποκτήσει την κυριότητα του μηχανήματος, καταβάλλοντας ποσό 10,93 €.

 

Η σύμβαση αυτή είναι σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και θα πρέπει να παρακολουθηθεί λογιστικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4172/2013.

 

Έτσι κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο μισθωτής θα πρέπει να προβεί στην εγγραφή:

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 1/2/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

14.02

 

Μηχανές γραφείων

 

 

14.02.10

Φωτοτυπικά μηχανήματα

 

 

14.02.10.001

Φωτοτυπικά μηχανήματα συμβ. Leasing

1.200,00 €

 

 

45.98

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €

 

 

 

45.98.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing

 

 

 

45.98.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-σύμβαση ΧΧΧ   Ω leasing

 

1.200,00 €

Ως σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Νο… με εταιρεία Ω leasing

 

 

 

 

 

Επίσης προαιρετικά μπορεί να μεταφέρει τις υποχρεώσεις της τρέχουσας χρήσης σε λογαριασμό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Για να υπολογίσει το ποσό του κεφαλαίου και των τόκων κάθε περιόδου ο μισθωτής προχώρησε στην κατάρτιση της ράντας πληρωμών η οποία είναι η ακόλουθη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.200,00 €

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

48

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΟΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟΚΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

28/2/2014

       40,00 €

         14,49 €

25,51 €

1.185,51 €

2

31/3/2014

       40,00 €

         14,79 €

25,21 €

1.170,72 €

3

30/4/2014

       40,00 €

         15,11 €

24,89 €

1.155,61 €

4

31/5/2014

       40,00 €

         15,43 €

24,57 €

1.140,18 €

5

30/6/2014

       40,00 €

         15,76 €

24,24 €

1.124,42 €

6

31/7/2014

       40,00 €

         16,09 €

23,91 €

1.108,33 €

7

31/8/2014

       40,00 €

         16,44 €

23,56 €

1.091,89 €

8

30/9/2014

       40,00 €

         16,78 €

23,22 €

1.075,11 €

9

31/10/2014

       40,00 €

         17,14 €

22,86 €

1.057,97 €

10

30/11/2014

       40,00 €

         17,51 €

22,49 €

1.040,46 €

11

31/12/2014

       40,00 €

         17,88 €

22,12 €

1.022,58 €

12

31/1/2015

       40,00 €

         18,26 €

21,74 €

1.004,33 €

13

28/2/2015

       40,00 €

         18,65 €

21,35 €

985,68 €

14

31/3/2015

       40,00 €

         19,04 €

20,96 €

966,64 €

15

30/4/2015

       40,00 €

         19,45 €

20,55 €

947,19 €

16

31/5/2015

       40,00 €

         19,86 €

20,14 €

927,33 €

17

30/6/2015

       40,00 €

         20,28 €

19,72 €

907,04 €

18

31/7/2015

       40,00 €

         20,71 €

19,29 €

886,33 €

19

31/8/2015

       40,00 €

         21,16 €

18,84 €

865,17 €

20

30/9/2015

       40,00 €

         21,61 €

18,39 €

843,57 €

21

31/10/2015

       40,00 €

         22,06 €

17,94 €

821,50 €

22

30/11/2015

       40,00 €

         22,53 €

17,47 €

798,97 €

23

31/12/2015

       40,00 €

         23,01 €

16,99 €

775,96 €

24

31/1/2016

       40,00 €

         23,50 €

16,50 €

752,45 €

25

29/2/2016

       40,00 €

         24,00 €

16,00 €

728,45 €

26

31/3/2016

       40,00 €

         24,51 €

15,49 €

703,94 €

27

30/4/2016

       40,00 €

         25,03 €

14,97 €

678,91 €

28

31/5/2016

       40,00 €

         25,57 €

14,43 €

653,34 €

29

30/6/2016

       40,00 €

         26,11 €

13,89 €

627,23 €

30

31/7/2016

       40,00 €

         26,66 €

13,34 €

600,57 €

31

31/8/2016

       40,00 €

         27,23 €

12,77 €

573,34 €

32

30/9/2016

       40,00 €

         27,81 €

12,19 €

545,53 €

33

31/10/2016

       40,00 €

         28,40 €

11,60 €

517,13 €

34

30/11/2016

       40,00 €

       29,01 €

10,99 €

488,12 €

35

31/12/2016

       40,00 €

         29,62 €

10,38 €

458,50 €

36

31/1/2017

       40,00 €

         30,25 €

9,75 €

428,25 €

37

28/2/2017

       40,00 €

         30,89 €

9,11 €

397,35 €

38

31/3/2017

       40,00 €

         31,55 €

8,45 €

365,80 €

39

30/4/2017

       40,00 €

         32,22 €

7,78 €

333,58 €

40

31/5/2017

       40,00 €

         32,91 €

7,09 €

300,67 €

41

30/6/2017

       40,00 €

         33,61 €

6,39 €

267,06 €

42

31/7/2017

       40,00 €

         34,32 €

5,68 €

232,74 €

43

31/8/2017

       40,00 €

         35,05 €

4,95 €

197,69 €

44

30/9/2017

       40,00 €

         35,80 €

4,20 €

161,89 €

45

31/10/2017

       40,00 €

         36,56 €

3,44 €

125,34 €

46

30/11/2017

       40,00 €

         37,34 €

2,66 €

88,00 €

47

31/12/2017

       40,00 €

         38,13 €

1,87 €

49,87 €

48

31/1/2018

       40,00 €

         38,94 €

1,06 €

10,93 €

49

31/1/2018

       10,93 €

         10,93 €

0,00 €

0,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

 

1.930,93 €

1.200,00 €

       730,93 €

 

 

 

 

Από αυτή προκύπτει ότι το ποσό του κεφαλαίου που θα καταβληθεί εντός του 2014 είναι 177,42 €. Η σχετική εγγραφή συνεπώς θα είναι:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

45.98

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €

 

 

45.98.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing

 

 

45.98.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-σύμβαση ΧΧΧ Ω leasing

   177,42 €

 

 

53.17

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

 

53.17.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

 

53.17.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ω leasingπληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

     177,42 €

Μεταφορά υποχρεώσεων χρήσης 2014 στο λογαριασμό 53

 

 

 

 

 

Την 28/2/2014 εκδίδεται το πρώτο τιμολόγιο μισθωμάτων της εταιρείας leasing. Σε αυτό περιέχονται κεφάλαιο και τόκοι. Με τη βοήθεια της ράντας μπορούμε να διαχωρίσουμε το ποσό του κεφαλαίου από αυτό των τόκων. Έτσι η εγγραφή θα είναι:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/2/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

53.17

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

53.17.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

53.17.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ω leasingπληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

       14,49 €

 

65.01

 

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

 

65.01.98

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €

 

 

65.01.98.001

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € σε Ω leasing

       25,51 €

 

54.00

 

ΦΠΑ

 

 

54.00.29

ΦΠΑ λοιπών εισροών

 

 

54.00.29.023

ΦΠΑ λοιπών εισροών 23%

         9,20 €

 

 

50.00

Προμηθευτές

 

 

 

50.00.00

Προμηθευτές εσωτερικού

 

 

 

50.00.00.ΧΧΧ

Προμηθευτές εσωτερικού-Ω leasing

 

       49,20 €

Μίσθωμα Φεβρουαρίου 2014 ως τιμολόγιο Νο…

 

 

 

 

 

Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζονται τα ποσά του τιμολογίου στο τέλος κάθε μήνα και θα πραγματοποιείται η σχετική λογιστική εγγραφή.

 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, οι αποσβέσεις του παγίου θα διενεργούνται από το μισθωτή. Επειδή η αγοραία αξία του παγίου είναι μικρότερη των 1.500 € μπορεί ο μισθωτής να επιλέξει την εφάπαξ απόσβεσή του εντός της χρήσης. Στην περίπτωση αυτή στο τέλος του έτους θα πρέπει να γίνει η σχετική λογιστική εγγραφή ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

66.04

 

Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

 

 

66.04.02

Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

 

 

66.04.02.100

Αποσβέσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων

1.199,99 €

 

 

14.99

Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

 

 

 

14.99.02

Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων

 

 

 

14.99.02.100

Αποσβεσμένα φωτοτυπικά μηχανήματα

 

1.199,99 €

Αποσβέσεις χρήσης 2014

 

 

 

 

 

Εάν δεν επιλεγεί η εφάπαξ απόσβεση, με την εφαρμογή του οικείου συντελεστή 10% οι αποσβέσεις για το πρώτο έτος θα υπολογιστούν για την περίοδο Μαρτίου –Δεκεμβρίου (ο λογισμός των αποσβέσεων από 1/1/2014 θα αρχίζει από τον επόμενο μήνα από αυτόν της κτήσης του παγίου): (1.200 Χ 10%) Χ (10 / 12) = 100,00 €. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη η απόσβεση θα είναι 120,00 € μέχρι την ολοκληρωτική απόσβεση του παγίου.

 

Τέλος προαιρετικά στο τέλος της χρήσης και αφού από τη ράντα προκύπτει ότι οι καταβολές κεφαλαίου το 2015 θα είναι 246,63 € μπορεί να γίνει και η εγγραφή:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2014

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

45.98

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €

 

 

45.98.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing

 

 

45.98.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-σύμβαση ΧΧΧ Ω leasing

     246,63 €

 

 

53.17

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

 

53.17.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

 

53.17.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ω leasingπληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

     246,63 €

Μεταφορά υποχρεώσεων χρήσης 2015 στο λογαριασμό 53

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.Επιχείρηση προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικού κτιρίου. Από τη σύμβαση με ημερομηνία 10/3/2014 προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

 

Διάρκεια σύμβασης: 15 έτη

 

Τρέχουσα αξία ακινήτου: 400.000 € αξία οικοπέδου, 900.000 € αξία κτίσματος (1.300.000 € σύνολο).

 

Μισθώματα: ισόποσες δόσεις για την καταβολή του κεφαλαίου πλέον τόκου που υπολογίζεται βάσει του euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 3 εκατοστιαίων μονάδων. Τρόπος καταβολής του μισθώματος: μηναία με την έκδοση τιμολογίου.

 

Στη λήξη της σύμβασης η κυριότητα του ακινήτου μεταβιβάζεται στο μισθωτή χωρίς την καταβολή επιπλέον ποσού.

 

Επίσης γνωρίζουμε ότι για τη μίσθωση αυτή θα υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης όσον αφορά τον ΦΠΑ.

 

 

 

Οι λογιστικές εγγραφές έχουν ως εξής:

 

Α. Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 

10.00

 

Γήπεδα - Οικόπεδα

 

 

10.00.01

Οικόπεδα συμβάσεων leasing

 

 

10.00.01.001

Οικόπεδο οδού …

400.000,00 €

 

11.00

 

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων

 

 

11.00.01

Κτίρια συμβάσεων leasing

 

 

11.00.01.001

Κτίριο οδού…

900.000,00 €

 

 

45.98

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €

 

 

 

45.98.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing

 

 

 

45.98.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-σύμβαση …

 

1.300.000,00 €

Ως σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Νο… με εταιρεία ... leasing

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης θα προκύψουν διάφορα έξοδα, που βαραίνουν το μισθωτή, όπως για παράδειγμα τα συμβολαιογραφικά έξοδα. Με τις μέχρι πρόσφατα ισχύουσες διατάξεις εφόσον η σύμβαση αφορούσε π.χ. αγορά ακινήτου, τα έξοδα αυτά θεωρούταν έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων που μπορούσαν να αποσβεστούν εφάπαξ ή εντός πενταετίας από την πραγματοποίησή τους. Δεδομένου ότι με την καταχώρηση των βάσει συμβάσεως leasing κατεχομένων ακινήτων στα πάγια στοιχεία θεωρείται ότι υπάρχει κτήση αυτών, θα πρέπει και τα παρεπόμενα έξοδα να θεωρηθούν έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και να καταχωρηθούν στο λογαριασμό 16.14. Αυτό όμως που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι στο Ν.4172/2013 δεν προβλέπεται η δυνατότητα εφάπαξ ή εντός πενταετίας απόσβεσης των εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων, αλλά αυτά αποσβένονται με τον προβλεπόμενο για την κατηγορία του εξόδου συντελεστή. Έτσι τα συμβολαιογραφικά έξοδα που αναφέραμε θα πρέπει να θεωρηθούν πλέον έξοδα πολυετούς αποσβέσεως για τα οποία ο συντελεστής απόσβεσης είναι καταρχήν 10% ωστόσο εφόσον η αρχική συμφωνία προβλέπει περίοδο διαφορετική των 10 ετών ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση ο συντελεστής απόσβεσης θα περιοριστεί στα 1/15= 6,67% για κάθε έτος.      

 

Β. Όπως προαναφέρθηκε η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται σε μηνιαία βάση με την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σταθερό ποσό χρεολυσίου και ένα κυμαινόμενο ποσό τόκων που θα προκύπτουν με την εφαρμογή επιτοκίου ίσου με το επιτόκιο euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 3%. Έτσι εάν για παράδειγμα το euribor είναι 1% το επιτόκιο του leasing θα είναι 4%. Ο ορισμός ωστόσο σταθερού χρεολυσίου μας διευκολύνει ως προς τον διαχωρισμό των δύο ποσών. Το ποσό αυτό θα είναι : 1.300.000 / 180 μήνες = 7.222,22 €. Έτσι γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας του τιμολογίου αφορά τόκους.

 

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στις 10/7/2014 λαμβάνουμε το τιμολόγιο του μισθώματος αξίας : 11.471,97 € πλέον ΦΠΑ 23% (2.638,55 €). Υπολογίζουμε ότι από το συνολικό προ φόρου ποσό τα 7.222,22 € αφορούν κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 4.249,75 € τόκους. Έτσι εάν υποτεθεί ότι κατ’ αναλογία με το προηγούμενο παράδειγμα έχουμε μεταφέρει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρήσης στο λογαριασμό 53.17, η λογιστική εγγραφή θα είναι:

 

53.17

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

53.17.01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συμβάσεων leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

 

 

53.17.01.001

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ... leasingπληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €

     7.222,22 €

 

65.01

 

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

 

65.01.98

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €

 

 

65.01.98.001

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € σε ... leasing

     4.249,75 €

 

54.00

 

ΦΠΑ

 

 

54.00.29

ΦΠΑ λοιπών εισροών

 

 

54.00.29.023

ΦΠΑ λοιπών εισροών 23%

     2.638,55 €

 

 

50.00

Προμηθευτές

 

 

 

50.00.00

Προμηθευτές εσωτερικού

 

 

 

50.00.00.ΧΧΧ

Προμηθευτές εσωτερικού-... leasing

 

       14.110,52 €

Μίσθωμα 10/6-10/7/2014 ως τιμολόγιο Νο…

 

 

 

 

 

Γ. Στο τέλος κάθε χρήσης θα πρέπει να λογιστούν και οι αποσβέσεις του κτιρίου και να πραγματοποιηθεί η σχετική εγγραφή. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 4% που σημαίνει ότι για το 2014 η απόσβεση θα είναι 900.000,00 Χ 4% Χ (8/12)[1]= 24.000 €.

 

66.01

 

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκατ.κτιρίων- τεχν.έργων

 

 

66.01.00

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκατ.κτιρίων

 

 

66.01.00.001

Αποσβέσεις κτιρίου οδού...

   24.000,00 €

 

 

11.99

Αποσβεσμένα κτίρια-εγκατ.κτιρίων- τεχν.έργα

 

 

 

11.99.00

Αποσβεσμένα κτίρια-εγκατ.κτιρίων

 

 

 

11.99.00.001

Αποσβεσμένο κτίριο οδού...

 

       24.000,00 €

Αποσβέσεις χρήσης 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των συμβάσεων leasing δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη. Για το δικαίωμα έκπτωσης δηλαδή των δαπανών, ισχύει ότι θα ίσχυε και στην περίπτωση απόκτησης του αντίστοιχου παγίου με αγορά.

 

Επίσης σύμφωνα με τους γενικά ισχύοντες κανόνες κρίνεται και το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που βαραίνει τα μισθώματα.

 

Για παράδειγμα στην προηγούμενη περίπτωση 2, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εκπίπτουν τόσο οι αποσβέσεις του κτιρίου όσο και οι καταβαλλόμενοι τόκοι. Επίσης εκπίπτει ο ΦΠΑ των μισθωμάτων, εφόσον βέβαια υπάρχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν γενικά όπως η χρησιμοποίηση του ακινήτου για την άσκηση φορολογητέας (για τον ΦΠΑ) δραστηριότητας κλπ. Εάν δηλαδή υποτεθεί ότι η επιχείρηση προχωρούσε στην υπεκμίσθωση του κτιρίου χωρίς να επιλέξει την υπαγωγή στον ΦΠΑ αυτής, θα έχανε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλει με τα μισθώματα.

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Η αλλαγή του υπόχρεου διενέργειας αποσβέσεων στα πάγια που κατέχονται βάσει συμβάσεων leasing και η συνεπακόλουθη αλλαγή του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης αυτών των συμβάσεων δημιουργεί σίγουρα δυσκολίες κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής. Για αυτό το λόγο επιχειρούμε με το παρόν σημείωμα μία πρώτη προσέγγιση του τρόπου με το οποίο μπορούν να παρακολουθούνται λογιστικά οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τέτοιες συμβάσεις, από την πλευρά του μισθωτή. Κάποιες επιπλέον προσαρμογές θα χρειαστούν εφόσον διευκρινιστεί κατά πόσο ο νέος τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων θα αφορά και τις υφιστάμενες την 1/1/2014 συμβάσεις, όπως φαίνεται να προκύπτει από την γραμματική διατύπωση του νόμου, ή όχι. Εάν χρειαστεί ωστόσο θα επανέλθουμε στο θέμα μετά την έκδοση των αναμενόμενων εγκυκλίων από το Υπουργείο Οικονομικών.[2]

 

 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

 

 

Βιβλιογραφία

 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Grant Thornton, 2004

 

Φορολογική Νομοθεσία, Θεόδωρος Φορτσάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Σγουρινάκης-Μιχελινάκης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013.

 

 

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΟ www.epixeirisi.gr

 [1] Για την περίοδο Απρίλιος – Δεκέμβριος 2014

[2] Μετά τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προστέθηκε διάταξη με το Ν.4223/2013 σύμφωνα με την οποία για τις υφιστάμενες την 1/1/2014 συμβάσεις, οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν από την 1/1/2019 (παρ.7, αρ.26 Ν.4223/2013).

 

 

 

 

Επιμέλεια  :   
                      Κοκολάκης Κ Γρηγόρης    Οικονομολόγος Λογιστής Α Τάξεως  με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων .

 taxesΔραματικές μειώσεις στις φοροαπαλλαγές αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2011, αύξηση φόρου για εισοδήματα από ενοίκια, μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ - με εξαίρεση φορολογούμενους κάτω των 30 ετών και άνω των 65 ετών, αλλαγές στο αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τα τέκνα και νέα φορολογική κλίμακα  είναι η νέα εσοδία ανάπτυξης από το Υπουργείο Οικονομικών .

Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Ανω των    
          100.000    

      45

 

 

    economic20downturn - Για τους νέους έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα 9.000 ευρώ.

    Το αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά ιδρύματα, φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματος τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
   
    -Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου. Αν το ποσό των αποδείξεων δαπανών είναι μικρότερο, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.
   
Συνολικά, από τη νέα φορολογική κλίμακα και το χαμηλότερο αφορολόγητο προκύπτει αύξηση του ποσού του φόρου από 100 έως και 900 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του ειδικού αφορολόγητου για τα παιδιά για φορολογούμενους με 3 παιδιά και άνω. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα δικαιούνται αύξηση του αφορολόγητου ποσού κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά από έξτρα αφορολόγητο 11.500 ευρώ που είχαν έως τώρα. Έως τα 2 παιδιά το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από 1.500 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο, ορίζεται ότι από τα φετινά εισοδήματα (για τα οποία άλλωστε ισχύει και η νέα φορολογική κλίμακα) θα εκπίπτει από το φόρο το 10% της κάθε δαπάνης, ενώ, έως τώρα, αφαιρούνταν το 20% αυτής.

Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1-1-2011 και μετά.

Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2012 και μετά.

Αναλυτικά, μεταξύ των βασικότερων διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

    - Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

    α) παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

    β) είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία.

    γ) είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, ή, δεν έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.

    δ) είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, ή, αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, ή, αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος, ή, νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, μπορούν να υπηρετήσουν μόνο σε γραφεία 
   
    ε) είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο,

    στ) παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι, ή, θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου
  
    - Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά ποσό που ισούται με το 10% κάθε μιας από τις παρακάτω δαπάνες του φορολογούμενου::
  
    α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

    * οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

    * τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ή, ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

    *οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο, ή, κλινική, ή, στο σπίτι,

    * η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,

    * τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα, ή, διαζευγμένα, ή, τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιοδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων, ή, διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα, ή, διατροφή που καταβάλλονται γι` αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια,

    * ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

    Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν με το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία, ή, ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό, ή, είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στη νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.    

    β) Του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του. Ανώτατο όριο δαπάνης για τον υπολογισμό της μείωσης θεσπίζονται τα 1.000 ευρώ. Δεν δικαιούνται την έκπτωση όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα. Επίσης, δεν δικαιούνται τη μείωση οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι, ή, οι σύζυγοί τους, ή, τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα, ή, κατοχή εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη.    

    - Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σ` αυτή την πόλη.     

    γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ'Α οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων, ή, για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ή, ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Επίσης θεσπίζεται ανώτατο όριο δαπάνης τα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.   

    δ) Των τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς,   

    ε) Των τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους.   

    στ) Των τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο για προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

    Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύσουν για το ποσό των τόκων που αντιστοιχούν σε στεγαστικό δάνειο ως 200.000.    

    η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν.

    Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια.   

    θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.   

    ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.
   
    * Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.   

    * Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
   
    * Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.   

    * Του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και αφορούν:

    αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων.

    ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

    γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.

    δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταΐκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

    εε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη).

    στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή.

    Το ποσό της δαπάνης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

    * Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια 1.000 ευρώ.   

    - Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.  
    
    - Αν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, τότε στο ποσό αυτό (ενοίκια) επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5%. Ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε 3% εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει 300 τετραγωνικά μέτρα    

    -Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με συντελεστή 6% για τους αξιωματικούς και 3% για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές που αποκτώνται από το έτος 2010 και μετά.