Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Φορολογικές Υπηρεσίες
INGG0899Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί  την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές.

Στην “TaxProfit“ έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να εντάσσουμε με μοναδικό τρόπο τις στρατηγικές επιλογές με το φορολογικό πλαίσιο που υπηρετεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
 
Για το σκοπό αυτό στην “TaxProfit“ δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

• Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας.
• Φορολογικός προληπτικός έλεγχος τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων για την άρτια αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών.
• Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
• Στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων  και εν γένει όλων των φοροεισπρακτικών επιδρομών.
• Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
• Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
• Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
• Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
• Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
• Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
• Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.