Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Πως κηρύσει πτώχευση ένας ιδιώτης... Απλές απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις
Share

1) Ποιοι υπάγονται στην ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά :

 Η ρύθμιση δεν απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν χρέη αλλά σε εκείνους που έχουν αποδεδειγμένα μόνιμη αδυναμία να τα εξοφλήσουν
- Στη ρύθμιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα , καταναλωτές και επαγγελματίες με εξαίρεση τους εμπόρους . Υπάγονται επίσης όλα τα χρέη , με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία , διοικητικά πρόστιμα , φόροι και τέλη προς το Δημόσιο και προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης .

2) Πόσοι προβλέπετε να ωφεληθούν : 

- Οι περίπου 150.000 δανειολήπτες που εκτιμάται ότι θα θελήσουν να ενταχθούν στο νόμο περί « Ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων " .
- Οι δανειστές και κυρίως τα τραπεζικά ιδρύματα που θα προσπαθήσουν να επανακτήσουν μέρους του έτσι και αλλιώς χαμένου κεφαλαίου ή κέρδους τους , ενώ θα βελτιώσουν έστω και λογιστικά τις επισφάλειες τους .

3) Πότε ξεκινάει η ρύθμιση :

Από την 1η Σεπτεμβρίου μπορούν οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους να υποβάλουν αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους .
Επίσης , από τις αρχές του 2011 θα ενεργοποιηθεί η δικαστική διαδικασία , στο πλαίσιο της οποίας τα Ειρηνοδικεία θα κρίνουν αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται ή όχι σε αδυναμία πληρωμής και θα προχωρούν σε ρύθμιση χρεών .

4) Ποια είναι η διαδικασία της ρύθμισης και σε πόσες φάσεις διακρίνετε :

img3- Η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών διακρίνεται σε 4 φάσεις που έχουν ως εξής :
Φάση Α ' , Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Πριν την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει . Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή , η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού , οι Ενώσεις Καταναλωτών , ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών , Δικηγόρος ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας . Για το συμβιβασμό θα συντάσσεται πρακτικό που θα επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη .
 Αίτηση Φάση Β », στο Ειρηνοδικείο: Η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου , κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτών , σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ( πλειστηριασμοί κλπ ) με ασφαλιστικά μέτρα . Για τη χορήγησή της αρκεί η πιθανολόγηση της αποδοχής της αίτησης .
, Φάση Γ ' Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου: Ο συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον συμφωνούν οι πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών . Θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να συμφωνήσουν οι πιστωτές με εμπράγματες εξασφαλίσεις . Η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού έχει ως εξής :
- Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδεται το σχέδιο διευθέτησης στους πιστωτές .
- Στο δεύτερο μήνα η απάντηση ή πρόταση τροποποιήσεων από πιστωτές .
- Στο πρώτο 15νθήμερο του τρίτου μήνα η υποβολή τροποποιημένου σχεδίου από οφειλέτη .
- Στις επόμενες είκοσι ημέρες η αποδοχή ή μη από πιστωτές . Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις θεωρείται ότι ο πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο .
Φάση Δ ' , Δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός : Το Δικαστήριο μετά τον έλεγχο , εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του για την αποπληρωμή των χρεών , προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών .

5) Τι υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο οφειλέτης :

Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα για τέσσερα χρόνια , μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές . Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του , τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου , τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του . Αν υπάρχει ακίνητη περιουσία , το Ειρηνοδικείο διατάσσει τη ρευστοποίησή της για την ικανοποίηση των πιστωτών , εκτός από την κύρια ή μοναδική κατοικία του οφειλέτη για την οποία υπάρχει ειδική προστασία . Το υπόλοιπο του χρέους ( μετά από την πληρωμή των δόσεων επί 4 χρόνια ) διαγράφεται .
Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσό για την εξόφληση μέρους των χρεών το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσό ή και μηδενική καταβολή στους πιστωτές εφόσον πχ είναι άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα . Το δικαστήριο επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης .

6) Μπορούν οι τράπεζες ή οι πιστωτές να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς :
Όχι για διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου , δηλαδή περίπου ως τα τέλη Ιανουαρίου 2011, απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για χρέη προς τράπεζες ή προς άλλα φυσικά πρόσωπα , εφόσον η αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο προσαυξημένο κατά 50%.
Ενδεικτικά , το αφορολόγητο για άγαμο φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ , οπότε η αντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

 7) Πως μπορεί ο οφειλέτης να σώσει από τον πλειστηριασμό την ιδιόκτητη πρώτη ή μοναδική κατοικία του :

 Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει και να σώσει από τον την ιδιόκτητη κύρια ή μοναδική κατοικία του εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας , προσαυξημένο κατά 50%. Το μοναδικό ακίνητο οικιακής χρήσης που διαθέτει προστατεύεται ακόμη και αν δεν κατοικεί σε αυτό ο οφειλέτης .
Προϋπόθεση είναι να αναλάβει ο οφειλέτης την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας , για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη , με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου . Για παράδειγμα : αν ένας οφειλέτης έχει κατοικία αξίας 100.000 ευρώ , και χρέη ύψους 300.000 ευρώ θα πρέπει να εξοφλήσει το 85% της αξίας του σπιτιού , δηλαδή 85.000 ευρώ , και το ποσό που θα ορίσει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί τέσσερα χρόνια . Το υπόλοιπο του χρέους μέχρι τις 300.000 ευρώ διαγράφεται .
Η ρύθμιση για την πρώτη κατοικία δεν μπορεί να καταγγελθεί με καθυστέρηση μικρότερη των 4 δόσεων.

8 )
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζει ο οφειλέτης :

- ο οφειλέτης παραμένει στη " μαύρη λίστα " του Τειρεσία για τρία χρόνια μετά την πάροδο της τετραετίας της ρύθμισης .
- ο εγγυητής του δανείου , αν υπάρχει , δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του χρέους εκτός αν βρίσκεται και ο ίδιος σε αντικειμενική αδυναμία πληρωμής , οπότε εντάσσεται και αυτός στις διατάξεις του νόμου .
- η αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό , δηλαδή η πρώτη φάση της διαδικασίας , πρέπει να έχει γίνει το πολύ έξι μήνες πριν την αίτηση στο Ειρηνοδικείο .

Πως μπορεί ο οφειλέτης να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της ρύθμισης

 - θα υπάρξει ειδική τηλεφωνική γραμμή , ενώ θα καταρτισθούν και θα διανέμονται υποδείγματα φιλικού διακανονισμού και αιτήσεων ρύθμισης χρεών .
- η γενική γραμματεία Καταναλωτή θα παράσχει μέσω Ιντερνέτ ένα εργαλείο για την εκτίμηση της μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης , ανάλογα με τα εισοδήματά του , την περιουσία του , την οικογενειακή του κατάσταση , το κόστος κάλυψης των αναγκών διαβίωσης , κλπ .
- το υπουργείο προχωρά παράλληλα στη σύσταση πανελλαδικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερχρέωσης με συμμετοχή καταναλωτικών οργανώσεων και των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων που θα παράσχουν συμβουλές και βοήθεια προς τους δανειολήπτες είτε στο στάδιο του φιλικού διακανονισμού είτε , αργότερα , στα Ειρηνοδικεία

9) Η ρύθμιση αυτή είναι ικανή να αντιμετωπίσει με επιτυχία την φούσκα της καταναλωτικής πίστης η οποία έσκασε και απειλεί κυρίως το τραπεζικό σύστημα :

Όπως όλα στην ζωή έτσι και αυτό θα κριθεί στην πράξη

 Κοκολάκης Κ Γρηγόρης
Οικονομολόγος - Λογιστής Α Τάξεως
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
E-mail gregkok@otenet.gr