Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Το ΣΔΟΕ θα ελέγχει και τα εργατικά
Share
Επιμέλεια  Κοκολάκης Κ Γρηγόρης Οικονομολόγος
 
Ελεγχοι και από την Οικονομική Αστυνομία  Καθιερώνεται το πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης, όπως το φορολογικό πιστοποιητικό

Η Οικονομική Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναλαμβάνουν πλέον τον έλεγχο της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας που διενεργούσαν ως σήμερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:   

stock-sokΑρθρο 9: Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) καθίσταται εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων που προβλέπεται ότι ενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΣΕΠΕ. Τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  (ΥΠΟΑΔΗΕ) σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος είναι αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων  σε ειδικές περιπτώσεις.


Αρθρο 10: Διαδικασία ειδικού ελέγχου. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ως υποχρεωτικά επιδεικνυόμενο στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ, επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής  Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που θα ενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της ΥΠΟΑΔΗΕ, ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης με κοινές αποφάσεις των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας μεταξύ της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

leyta diaforaΑρθρο 11: Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠΟΑ) έχει ως αποστολή της την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου  εγκλήματος, με την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Αρθρο 12: Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης. Οι νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3698/2008, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στις οποίες χορηγείται φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεούνται και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης).

Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό χορηγείται έπειτα από ειδικό έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα ελέγχου / ερωτηματολογίου που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία διαπιστώνουν παραβάσεις, χορηγούν πιστοποιητικό με παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις.  Η ισχύς της παρούσης διάταξης αρχίζει από 1.7.2013.


Πρόστιμα για απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων

Αρθρο 13: Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου
1. Αν κατά τη διενέργεια  ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο διαπιστώνεται, μετά από  αμελλητί διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ προς διασταύρωση, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
α. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο,  ή
β. πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί εικονική καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη.