Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
RSS
newsletter

H νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2010, 2011 και 2012

Επιμέλεια         Κοκολάκης Κ  Γρηγόρης Οικονομολόγος – Λογιστής Α Τάξεως 

  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  συμφώνησαν  τα ακόλουθα:
 
ΑΡΘΡΟ 1
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

 
 Τα  επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές  και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη  τη  χρονική περίοδο,  για μεν  την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου  μέχρι την 30ή  Απριλίου   για  δε  την  περίπτωση  του  επιδόματος  των  εορτών  Χριστουγέννων  από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 2 από 4