Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
RSS
newsletter

Οι νέες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα

Η ρύθμιση της συνδιαλλαγής στον Πτωχευτικό Κώδικα ( ν. 3588/2007 )

 α ) Σκοπός

Η συνδιαλλαγή αποτελεί νέο θεσμό με σκοπό την πρόληψη της πτώχευσης. Πιο συγκεκριμένα , σκοπός της διαδικασίας είναι να δοθεί στον οφειλέτη που τελεί σε οικονομική αδυναμία η δυνατότητα ικανοποίησης των πιστωτών του και διάσωσης της επιχείρησής του μέσω συμφωνίας με τους πιστωτές του που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία ( δηλαδή πλέον του 50% ) των απαιτήσεων κατα αυτού. Η συμφωνία επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση προσώπου, που ορίζεται ειδικά από το Δικαστήριο για το σκοπό αυτό (μεσολαβητή) , το οποίο στα πλαίσια του έργου του προτείνει λύσεις για την άρση των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη , τη συνέχιση της δραστηριότητάς του , τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρησή του και τη διάσωση αυτής , ώστε να αποτραπεί η περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών .

Περισσότερα...
 


Σελίδα 4 από 5