Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
RSS
newsletter

Πως δεν χάνουν τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι των πτωχευμένων επιχειρήσεων.
Share

kleisto_334100748Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να κηρύσσουν πτώχευση και να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς προστασίας που τους παρέχει ο νόμος .
Πρέπει όμως να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι παρά την δεδηλωμένη αδυναμία αυτών των επιχειρήσεων να τους πληρώσουν δεν χάνουν τα δεδουλευμένα τους. 

Υπάρχει στον ΟΑΕΔ ο ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο (Ν. 1836/89 άρθρο 16 )

 Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης

Προϋπόθεση για την καταβολή είναι να έχει εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση.

Η πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών προς τους εργαζόμενους δίδεται  από την αρμόδια με βάση έδρα της επιχείρησης τοπικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και αν αυτή δεν υπάρχει από την υπηρεσία νομού του ΟΑΕΔ.

geloiog6Το δικαίωμα για την πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από τον ειδικό λογαριασμό ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από την δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπουργικής Απόφασης, περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης. 

Για το χρόνο για τον οποίο πληρώνονται οι ανεξόφλητες αποδοχές καταβάλλονται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά του εργοδότη βαρύνει το λογαριασμό των.

Η εισφορά του εργαζόμενου παρακρατείτε από τις εξοφλούμενες αποδοχές.


Για κατάθεση δικαιολογητικών οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών, που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση (κατά την πτωχευτική διαδικασία).Στην ίδια βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση, καθώς και το γεγονός της λειτουργίας ή όχι της επιχείρησης μετά την κήρυξη της σε πτώχευση

2) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/85 , που υπογράφει ο μισθωτός και αναφέρεται στο ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται

3) Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απασχόλησης του μισθωτού στην πτωχεύσασα επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτήτε τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του ΣΕΠΕ.


Eπιμέλεια 

Κοκολάκης Κ Γρηγόρης
Οικονομολόγος Λογιστής Α Τάξεως
Με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων