Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
RSS
newsletter

Ημέρες επίσημης αργίας
ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ  ΑΡΓΙΑΣ - ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Με το Ν.Δ. 3755/57 & το Ν.Δ. 147/73 ορίζει ότι μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τις αναφερόμενες κατωτέρω αργίες - εορτές δικαιούνται με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών & Εργασίας (8900/46, 2585/51), προσαύξηση 75% όπως, αυταί ισχύουν σήμερα. Η δε απασχόληση των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς εις την διακριτική εξουσία του εργοδότου :
Περισσότερα...
 


Σελίδα 7 από 10