Outsourcing

Outsourcing είναι η ανάθεση όλων των οικονομικών υπηρεσιών και εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη, δηλαδή σε μια εταιρία που εξειδικεύεται σ’ έναν τομέα.

Η ανάθεση μέρους των εργασιών μιας επιχείρησης σε τρίτους αποτελεί συχνό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, εργασίες όπως οι λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, η μισθοδοσία, οι προσλήψεις, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, μέσω “ελεύθερης” εργασιακής σχέσης -ελεύθερης, με την έννοια ότι ο επιχειρηματίας δεν απασχολεί προσωπικό με εξαρτημένη σχέση (μισθό)- αλλά καταβάλλει κάποιο αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί για τις υπηρεσίες που λαμβάνει.

Ο όρος outsourcing μπορεί να μεταφερθεί στα ελληνικά με περιφραστικό τρόπο, ως υπηρεσίες “εξωγενών ή εξω-επιχειρησιακών πόρων”, σε αντιδιαστολή με τις εργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν εντός της επιχείρησης, “ενδοεπιχειρησιακά”.
Τα τελευταία χρόνια, στο “στόχαστρο” του outsourcing έχουν βρεθεί οι Οικονομικές Υπηρεσίες. Η ανάθεση εργασιών αυτών, αν οργανωθεί με σωστό και ορθολογικό τρόπο, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε μια επιχείρηση, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

Η υιοθέτηση του outsourcing επιτρέπει στην επιχείρηση να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει την αγορά υλικού (hardware) και λογισμικού (software), όπως επίσης αποφεύγει τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software. Αντί η εταιρία να αγοράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να προσλάβει υπαλλήλους που θα τον διαχειρίζονται, θα τον συντηρούν και θα τον αξιοποιούν, αναθέτει σε κάποιον εξωτερικό (εταιρικό) συνεργάτη αυτές τις εργασίες καταβάλλοντάς του κάποιο αντίτιμο “ενοικίασης” υπηρεσιών και εργασιών. Το αντίτιμο αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο συγκριτικά με το κόστος που θα προέκυπτε αν η ίδια εργασία πραγματοποιούνταν από την ίδια την επιχείρηση.

Επιπλέον, εκτός από το σημαντικό κόστος που καλείται να καταβάλει μια επιχείρηση που θέλει να αγοράσει δικό της εξοπλισμό και να αναλάβει τις σχετικές εργασίες, υπάρχει και το ζήτημα της φθοράς και της γρήγορης απαξίωσης των τεχνολογιών. Με το outsourcing, το ζήτημα της απαξίωσης ή της φθοράς του εξοπλισμού αφορά μόνο στην εταιρία που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα, τα κεφάλαια που εξοικονομούνται μπορούν να επενδυθούν σε άλλες, πιο “ουσιαστικές” δραστηριότητες μιας ΜΜΕ, λ.χ. στην παραγωγική διαδικασία ή στην επέκταση της επιχείρησης.

Εξάλλου, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση, και επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας. Επιπροσθέτως, μια εταιρία μπορεί μέσω του outsourcing να δοκιμάζει, να ενσωματώνει και να χρησιμοποιεί στις εργασίες της καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποιώντας τη συνεργασία με την εταιρία παροχής υπηρεσιών, κάτι που δύσκολα θα συνέβαινε αν η μικρομεσαία επιχείρηση αναλάμβανε να πραγματοποιήσει εσωτερικά τις ίδιες εργασίες. Ο λόγος είναι προφανής: οι εταιρίες που εξειδικεύονται στις σύγχρονες οικονομικές εφαρμογές βρίσκονται μέσα στις εξελίξεις, διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία τους ταυτίζεται με την καινοτομία.

Η εταιρία μας, μέσω τις πρωτοπόρας αυτής υπηρεσίας, δίνει την ευκαιρία στην εταιρία σας, με συγκριτικά χαμηλό κόστος, να έχει ένα άρτια οργανωμένο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, να έχει πρόσβαση σε “φρέσκες”, μοντέρνες λύσεις και συγχρόνως της επιτρέπει να απεμπλακεί από την εσωστρέφεια και την επιφυλακτικότητα.

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr