Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού

Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση.

Η Χρηματοοικονομική ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.

Βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό είναι η κατάσταση ταμειακών ροών. Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει  πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών θεμάτων και προβληματισμών, τα οποία πρέπει καθημερινά  να απασχολούν τον επιχειρηματία:

•  Ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης μου;
•  Από πού μπορώ να αναζητήσω πηγές κεφαλαίων;
•  Πώς και με ποιό τρόπο μπορώ να αναζητήσω κεφάλαιο κίνησης;
•  Έχω στην επιχείρησή μου κεφάλαιο το οποίο δεν αξιοποιείται αποδοτικά;
•  Με ποιό τρόπο μπορώ να βελτιώσω τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησής μου;
•  Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεων στην επιχείρησή μου και πως  μπορώ να βελτιώσω την ταχύτητα αυτή;

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε στην Tax-Profit ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνει:
 • Κατάρτιση ταμειακών ροών με την έμμεση και την άμεση μέθοδο
 • Μελέτη και παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας σας
 • Σύνταξη πίνακα πληρωμών μηνιαίων και ετήσιων
 • Ανάλυση πηγών και χρήσεων του κεφαλαίου της εταιρίας σας
 • Αναζήτηση ευφυών τρόπων χρηματοδότησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.
 • Σύνταξη cash- map
 • Υπηρεσίες Cash Management και Funds Management με σκοπό:
  1) την άριστη επένδυση των ταμειακών πλεονασμάτων
  2) την καλύτερη χρηματοδότηση των ταμειακών ελλειμμάτων
  3) τη σωστή διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω τεχνικών κάλυψης αυτού (Hedging)
 • Υπολογισμός αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης

  Ο Γρηγόρης Κοκολάκης και οι έμπειροι σύμβουλοι της Tax-Profit, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες τους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους. Εντοπίζουν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, προτείνουν λύσεις άμεσες και ουσιαστικές, με στόχο την αύξηση της αξίας της επιχείρησης σας και τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρολέν 14, TK.71305 - Ηράκλειο Κρήτης

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30  2810 242595

  FAX

  +30 2810 242535

  EMAIL

   info@tax-profit.gr